Menu
  • NKP Fiľakovský hrad <i>(Foto: Z. Schnelczer)</i>
  • Budova Vigadó <i>(Foto: G. Illés)</i>
  • Kaštieľ Berchtoldovcov <i>(Foto: Z. Schnelczer)</i>
  • Mestský park <i>(Foto: Z. Schnelczer)</i>
  • NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor <i>(Foto: Z. Schnelczer)</i>
  • Novohradské turisticko-informačné centrum <i>(Foto: Mesto Fiľakovo)</i>
  • Mestský úrad <i>(Foto: archív mesta Fiľakovo)</i>

Kontakty

Mestský úrad Fiľakovo
Radničná 25, 986 01 Fiľakovo
tel., fax: +421-(0)47-4381001
email: mesto@filakovo.sk

Úradné hodiny

Pondelok - Štvrtok:
7.30-11.30 / 12.30-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Mesto Fiľakovo zabezpečuje implementáciu úspešného projektu v rámci Operačného programu životné prostredie s názvom „Zefektívnenie existujúceho systému separovaného zberu komunálneho odpadu na území mesta Fiľakovo”.

zberný dvorCieľom projektu je zefektívniť jestvujúci systém separovaného zberu komunálnych odpadov (ďalej len KO) v meste Fiľakovo a napomáhať príspevkovej organizácii mesta, Verejnoprospešným službám mesta Fiľakovo, ktorá spravuje v súčasnosti odpadové hospodárstvo, aby sa dobudovala základná infraštruktúra pre separovaný zber, vytvorili podmienky pre rozšírenie existujúceho systému separovaného zberu, zvýšila kvalitatívna úroveň separovaného zberu zložiek KO a environmentálne povedomie všetkých obyvateľov mesta Fiľakovo, s dôrazom na príslušníkov MRK.  Poskytnutá dotácia činí sumu 1 037 875,84 EUR a spolufinancovanie mesta Fiľakovo je 54 625,04 EUR. Realizáciou aktivít projektu vznikne nový zberný dvor, umožňujúci zber, prepravu a dotriedenie vyseparovaných odpadov a lisovanie papierov a plastov pomocou hydraulického lisu. Súčasťou projektu sú stavebné úpravy, v rámci ktorých jednak dôjde k rekonštrukcii a modernizácii skladovacej haly a zberných stanovíšť, jednak k výstavbe nového zberného dvora v areáli bývalého štátneho majetku, pri ceste smerom na Ratku a nových zberných stanovíšť pri bytových a rodinných domoch. V rámci projektu sa zabezpečí potrebná mechanizácia: dvojkomorový lis, mobilná váha, zberové vozidlo, manipulačný malotraktor s čelným nakladačom, traktor s hákovým kontajnerovým nosičom. Na zabezpečenie komplexného systému separovaného zberu od pôvodcov odpadu je potrebný nákup zberných nádob 5x kontajner naťahovací 6 m3, 109 x kontajner žiarovo zinkovaný 1100 l na kovy (40 ks), plasty (23 ks), papier (23 ks), sklo (23 ks).

Presné umiestnenie zberných nádob na území mesta Fiľakovo: Farská lúka, ul. Štúrova, ul. 1. Mája, ul. Železničná, ul. J. Bottu, ul. Záhradnícka, ul. Parková, ul. Sládkovičova, ul. Mlynská, ul. Kalinčiakova, ul. B.S.Timravy, ul. Odborárska, ul. Družstevná, ul. Partizánska, ul. Kukučínova, ul. Kvetná, ul. Obrancov mieru, ul. Daxnerova, ul. Mládežnícka, ul. Školská, ul. Vajanského, ul. Mocsáryho, ul. Hollého, ul. SNP. V rámci implementácie jednotlivých aktivít projektu sa zabezpečia povinné propagačné materiály a nevyhnutná výpočtová technika pre chod a fungovanie zberného dvora.

V súčasnosti prebieha zložitý a zdĺhavý proces verejného obstarávania na stavebné práce a technologické zariadenia (mechanizácia). V rámci implementácie jednotlivých aktivít projektu sa zabezpečuje povinná publicita, propagačné materiály a nevyhnutná výpočtová technika pre chod a fungovanie zberného dvora. Po ukončení projektu v roku 2015 sa vytvoria 2 pracovné miesta cielene pre príslušníkov MRK. Výsledkom projektu bude rozšírenie a zefektívnenie existujúceho systému separovaného zberu podľa § 39 zákona o odpadoch.

zberný dvor

Monitoring a riadenie projektu zabezpečujú interní zamestnanci prijímateľa, ktorý pravidelne konzultujú a riešia vzniknuté problémy priamo s riadiacim orgánom, ktorým je v prípade tohto projektu  Ministerstvo životného prostredia SR. Prevádzkovateľom zberného dvora bude príspevková organizácia Mesta Fiľakovo, Verejnoprospešné služby mesta Fiľakovo v 100 % - nom vlastníctve mesta. Projekt nadväzuje na predchádzajúce etapy výstavby zberného dvora, doplnenia vozového parku a technologického vybavenia pre separovaný zber. Hlavným dôvodom realizácie tohto projektu je prekonať najväčšie prekážky účinného separovaného zberu, ktorými sú vysoké náklady na jeho zavádzanie a skvalitnenie, slabá finančná motivácia na separáciu, anonymita separovaného zberu a nízke environmentálne povedomie obyvateľstva mesta Fiľakovo.
Realizáciou tohto projektu sa vytvoria koncepčné východiská separovaného zberu, eliminuje sa záťaž na životné prostredie a zvýši sa počet aktivít zameraných na zvyšovanie osvety a propagácie v oblasti separovaného zberu KO.

Ing. arch. Erika Anderková - projektová manažérka

operačný program životné prostredie

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Kohézneho fondu

európska únia

Webstránka využívá k poskytovaniu služieb súbory cookies. Používaním webstránky vyjadrujete súhlas s požívaním cookies.
Ďalšie informácie Ok