Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ako Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program, rozhodlo o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“) s názvom „Výstavba nájomných bytov pre marginalizované komunity v meste Fiľakovo“ (ďalej len „projekt“), ktorú Mesto Fiľakovo podalo v máji 2014 v rámci Výzvy na predkladanie žiadosti o NFP číslo ROP-4.1b-2013/01 (4.1 Regenerácia sídiel, oblasť podpory 4.1b Podpora infraštruktúry bývania).

Dňa 27.8.2014 primátor mesta Fiľakovo podpísal Zmluvu o poskytnutí NFP s celkovou hodnotou oprávnených výdavkov 633 600,00 EUR. Konkrétnym cieľom projektu je výstavba samostatne stojaceho nájomného bytového domu s 12 bytovými jednotkami na ulici Železničná vo Fiľakove. Doba realizácie projektu je od augusta 2014 do decembra 2015.

Mesto Fiľakovo, si ako žiadateľ o NFP, malo možnosť vybrať jeden z troch variantov z katalógovej ponuky Radiaceho orgánu ROP. Žiadateľ si z uvedenej katalógovej ponuky  vybral 1. variant.

Ing. Judit Popovics, Referát stratégie a rozvoja, MsÚ

pohľad fasády
Pohľad fasády so vstupom

vizualizácia
Vizualizácia


logo

logo

logo

Tento projekt je v rámci Regionálneho operačného programu spolufinancovaný z ERDF.