Dňa 19.12.2013 primátor mesta Fiľakovo podpísal Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky s hodnotou oprávnených výdavkov projektu 1 092 500,88 EUR. Cieľom projektu je rozšíriť a zefektívniť existujúci systém triedeného zberu komunálnych odpadov na území mesta Fiľakovo a zvýšiť environmentálne povedomie obyvateľov mesta, dôrazom na marginalizované komunity.