Správa č. 1 za obdobie september - november 2012

Referát stratégie a rozvoja mesta vo Fiľakove spracoval v mesiacoch jún - august 2012 zámer projektu „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Fiľakovo na obdobie 2014 -2020“ (ďalej PHSR mesta Fiľakovo 2014 - 2020).

Zámer projektu v mesiaci september bol predložený primátorovi mesta, ktorý zámer schválil a odporučil na predloženie do Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove, ktoré sa uskutočnilo 27. septembra 2012.

Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove prijalo Uznesenie č. 16/2012: „Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove
A/ berie na vedomie informáciu o príprave PHSR mesta Fiľakovo 2014 - 2020
B/ schvaľuje metodiku tvorby PHSR, navrhované pracovné skupiny podľa rozvojových oblastí, časový harmonogram realizácie a navrhovaný obsah dokumentu a vytvorenie koordinačného tímu a pracovných skupín v navrhovanom zložení (viď. v prílohe tejto správy - príloha č. 1).“

Referát stratégie a rozvoja mesta po preštudovaní Územného plánu mesta Fiľakovo, Strategického rozvojového plánu a operatívneho rozvojového programu mesta Fiľakovo a Predbežného urbanistického akčného plánu rehabilitácie a rozvoja historického jadra mesta vyhodnotil strategické plánovanie mesta, prínos dokumentu PHSR mesta Fiľakovo 2005 - 2013 a plnenie Akčného plánu projektových zámerov, ktorý bol aktualizovaný a schválený 27. februára 2008. Vyhodnotenie plnenia Akčného plánu bolo spracované formou prezentácie (príloha č. 2) v záujme zviditeľnenia dosiahnutých výsledkov s účelom jej umiestnenia na web stránke mesta Fiľakovo.

Štruktúra Programového rozpočtu mesta Fiľakovo na rok 2013 (2014,2015) bola spracovaná podľa metodiky MF SR, na obdobie 2014 - 2020 budú zohľadnené navrhované aktivity akčného plánu a štruktúra plánovaného programového rozpočtu. V procese tvorby PHSR mesta Fiľakovo 2014 - 2020 treba posúdiť výhody a nevýhody použitia metodiky MF SR pre tvorbu programového rozpočtu samospráv a nájsť vhodnú formu programového rozpočtu mesta Fiľakovo na obdobie 2014 - 2020 kde budú zohľadnené programy, podprogramy a prvky rozpočtu mesta s navrhovanými aktivitami Akčného plánu PHSR mesta Fiľakovo na obdobie 2014 - 2020. Navrhovaná štruktúra programového rozpočtu na ďalšie obdobia bude zadefinovaná v decembri 2012, konkrétna štruktúra sa určí v štvrtej etape (júl - október 2013) podľa schváleného harmonogramu spracovania.

V decembri 2012 budú zahájené základné analytické práce (zber dát a dokumentov na úrovni odborných útvarov MsÚ). V päťdesiatom týždni kalendárneho roka 2012 zasadá koordinačný tím, následne aj predsedovia jednotlivých pracovných skupín. Zainteresovaní sa dohodnú na postupe pri aktualizácii analytickej časti dokumentu PHSR. Určia sa konkrétne inštitúcie, ktoré budú zapojené do tvorby PHSR mesta Fiľakovo 2014 - 2020 v rámci medzisektorovej spolupráci (zástupcovia verejného, súkromného a mimovládneho sektoru podľa rozvojových oblastí). Určí sa spôsob komunikácie (zabezpečenie informovanosti v okruhu zamestnancov MsÚ Fiľakovo, príspevkových organizácií, poslancov MZ, všetkých zapojených inštitúcií a obyvateľov mesta), zodpovednosť a terminované úlohy na ďalšie obdobie.

Finančné prostriedky na facilitátora v záujme kvalitného spracovania strategického dokumentu treba zakomponovať do rozpočtu mesta na rok 2013.

Vypracovala: Ing.arch. Erika Anderková
Vedúca referátu stratégie a rozvoja mesta Fiľakovo

Príloha č.1 k správe č. 1 - PHSR mesta Fiľakovo 2014 - 2020 [PDF, 37 kB]

Príloha č. 2 - vyhodnotenie plnenia Akčného plánu - prezentácia [PDF, 6 MB]

Akčný plán - Rozvojové aktivity na území mesta Fiľakovo [PDF, 89 kB]