Mesto Fiľakovo oznamuje, že realizuje projekt pod názvom: Vzdelávacie centrum pri ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským Lajosa Mocsáryho, Farská Lúka 64/B, Fiľakovo.

Cieľ projektu: Vytvorenie vzdelávacieho centra pri ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským Lajosa Mocsáryho, ktoré uľahčí príslušníkom marginalizovaných rómskych komunít prístup k vzdelaniu a zamedzí vylúčenie komunity.

Špecifické ciele projektu:

  1. Umožniť ukončenie základného vzdelania pre príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
  2. Doučovaním žiakov na I. stupni základnej školy zamedziť ich zaostávaniu za ostatnými žiakmi.

Doba realizácie projektu: od 01.10.2012 do 30.09.2014
Celkové oprávnené výdavky: 61 208,98 €
Výška nenávratného finančného príspevku: 58 148,53 €

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu vzdelávanie.

logo

logo

logo