Názov projektu: Palócka cesta, komplexné rozvíjanie spoločnej tematickej trasy s orientáciou na návštevníkov
Kód projektu: HUSK 0801/1.3.1/0071
Vedúci partner: Palóc Út Egyesület (Salgótarján, HU)

logo

logo

logo

Projektoví partneri

Hlavný cezhraničný partner:
1. Mesto Fiľakovo (SR)

Ďalší partneri:
2. Občianske združenie Pro Kalondiensis (SR)
3. Rimóc Község Önkormányzata (HU)
4. Fáy Alapítvány (HU)
5. Kozárd Község Önkormányzata (HU)
6. Hagyományos Értékek Megőrzéséért Alapítvány (HU)
7. Sirok Község Önkormányzata (HU)
8. Kazár Község Önkormányzata (HU)

Poskytnutá suma a miera spolufinancovania ERDF

Projektoví partneri oprávnení na príspevok z rozpočtu
Celkom (EUR) 806206,61
(83,03%)
116255,59
(11,97%)
48551,17
(5,00%)
971013,37
Organizácia oprávnená na podporuSamosprávny krajPríspevok z ERDF* (EUR)Príspevok zo štátneho rozpočtu (EUR)Vlastné spolufinancovanie (EUR)Celková suma (EUR)
Palóc Út Egyesület Nógrád 193800,00 (80,75%) 34200,00 (14,25%) 12000,00 (5,00%) 240000,00
Mesto Fiľakovo Banskobystrický kraj 203985,86 (85,00%) 23998.34 (10,00%) 11999,17 (5,00%) 239983,37
Pro Kalondiensis Polgári Társulás Banskobystrický kraj 16553,75 (80,75%) 2921,25 (14,25%) 1025,00 (5,00%) 20500,00
Rimóc Község Önkormányzata Nógrád 71740,00 (85,00%) 8440,00 (10,00%) 4220,00 (5,00%) 84400,00
Fáy Alapitvány Nógrád 75743,50 (80,75%) 13366,50 (14,25%) 4690,00 (5,00%) 93800,00
Kozárd Község Önkormányzata Nógrád 90635,50 (85,00%) 10662,50 (10,00%) 5332,00 (5,00%) 106630,00
Hagyományos Értékek Megőrzéséért Alapitvány Heves 77843,00 (80,75%) 13737,00 (14,25%) 4820,00 (5,00%) 96400,00
Sirok Község Önkormányzata Heves 12325,00 (85,00%) 1450,00 (10,00%) 725,00 (5,00%) 14500,00
Kazár Község Önkormányzata Nógrád 65365,00 (85,00%) 7690,00 (10,00%) 3845,00 (5,00%) 76900,00

* ERDF - Európsky fond regionálneho rozvoja
Poznámka: Údaje budú upresnené po podpísaní Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku

Účel príspevku ERDF (t.j. celkový cieľ projektu)

Základným cieľom je rozšírenie a skompletizovanie existujúcich dispozícií a ponúk na stanovištiach, v obciach tematickej cesty tak, aby autentické palócke hodnoty boli k dispozícii pre turistov v poznateľnej, prístupnej,"k spotrebe vhodnej" forme.

Špecifické ciele:

Stručné informácie o projektovej činnosti, ktorá sa vzťahuje na Mesto Fiľakovo

Predchádzajúce udalosti:
V rámci úspešného projektu cezhraničnej spolupráce - Programu susedstva HU-SK-UA v roku 2006-2007 sa zrekonštruovala časť Fiľakovského hradu a zároveň sa vybudovalo Novohradské turisticko-informačné centrum (ďalej NTIC), ktoré sa nachádza v bezprostrednej blízkosti hradu. Fiľakovský hrad je najvýraznejším historickým dedičstvom celého Novohradu. Jeho historicko-kultúrna príťažlivosť je porovnateľná s hradmi v Egri a Hollókő.
Súčasný projekt je prvou etapou uskutočnenia regenerácie podhradia - vytvorenia kultúrno-spoločenského centra v historickom jadre mesta. Projekt je zameraný predovšetkým na to, aby sa s rozvojom cestovného ruchu a informačných služieb cestovného ruchu zároveň rozvíjala aj miestna hospodárska sféra, s vytvorením nových pracovných príležitostí pre malých a stredných podnikateľov.

Konkrétne ciele
1. septembra 2009 sa začala realizácia úspešného projektu pod názvom „Palócka cesta, komplexné rozvíjanie spoločnej tematickej trasy s orientáciou na návštevníkov“. V spolupráci s ďalšími siedmymi partnermi, v decembri 2008 podali spoločný projekt Palóc Út Egyesület/Združenie Palócka cesta (Salgótarján, HU) ako hlavný partner a Mesto Fiľakovo (SR) ako hlavný cezhraničný partner v rámci výzvy Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007-2013 HU-SK 0801, ktorý vznikol s podporou Európskej Únie.
V rámci projektu konkrétnym cieľom Mesta Fiľakovo, ktoré je hlavným zahraničným partnerom, je terénna úprava dvora Novohradského turistického informačného centra, postaveného v historickom centre mesta pod Fiľakovským hradom. Samotná budova zachováva niektoré štylistické prvky ľudovej architektúry na prelome storočia. Týmto by bol zabezpečený prístup k plánovanej Fiľakovskej palóckej galérii, a vytvoril by sa priestor pre remeselnícky dvor, v ktorom by sa mohli usporiadať rozličné akcie. Oporný múr, ktorý - bude postavený ako časť dvora - bude slúžiť na spevnenie južnej strany hradného kopca a v ňom vytvorené schodište umožní bezprostredné pripojenie plánovaného remeselníckeho dvora k dolnému nádvoriu. Vo Fiľakovskej palóckej galérii - ktorá bude zariadená unikátnymi kusmi nábytku, vyrobeného v tradičnom palóckom štýle - budú vystavené ľudové umelecké výrobky palóckych remeselníkov, popri ktorých dostanú priestor aj originálne, svojské výrobky miestnych podnikateľov.

nadvorie ntic
Nádvorie NTIC (pôvodný stav)

hradny svah
Lokalita plánovaného oporného múru (pôvodný stav)

plan uzemia
Plán územia

nadvorie
Pohľad z hradu (pôvodný stav)

Doteraz vykonané projektové aktivity
V septembri r. 2009 sa uskutočnilo obstaranie 6 kusov prenosných, drevených stolov s prístreškom, ktoré sú potrebné k fungovaniu Dvoru remesiel. Tieto stoly boli prvýkrát používané 25-27. septembra 2009 na podujatí s názvom "Svetový deň cestovného ruchu" vo Fiľakove, ktoré organizovalo Mesto Fiľakovo v spolupráci s Banskobystrickým samosprávnym krajom. Na tomto podujatí bola aj prezentácia viacerých tradičných remesiel, ktorá sa podľa plánu mala uskutočniť vo Dvore remesiel. Nakoľko sa realizačné práce na nádvorí informačného centra ani nezačali, drevené stoly boli umiestnené na pešej zóne, v Podhradskej ulici, priamo pred plánovaným dvorom.

Dňa 19.03.2010 bola podpísaná Zmluva o podpore (zdroje z ERDF) medzi Riadiacim orgánom (Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Budapest, HU) a Vedúcim Partnerom reprezentujúcim projekt (Palóc Út Közhasznú Egyesület, Salgótarján, HU).
V mesiaci apríl 2010 bolo zabezpečené samostatné riadenie bezpečnostného systému miestnosti č.5 - plánovanej Palóckej galérie v budove NTIC.

16-ho júna bola podpísaná Zmluva o poskytnutí finančného príspevku zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky medzi riadiacim orgánom (MVRR SR) a Vedúcim Partnerom zo Slovenska (Mesto Fiľakovo).
Koncom apríla 2010 bolo zrušené verejné obstarávanie na stavebné práce, preto v máji bola vypísaná nová výzva na verejné obstarávanie. S firmou, ktorá konkurz vyhrala (OK TREND FIĽAKOVO, s.r.o.) bola podpísaná zmluva o postavení oporného múra a výstavby dvora informačného centra (NTIC). Začiatkom júla sa začali zemné práce a archeologický výskum.

V mesiaci október 2010 sa dokončilo betonóvanie približne 40 metrov dlhého oporného múru, ktorý má slúžiť na posilnenie hradného kopca a začala sa terénna úprava dvora Novohradského turistického informačného centra (NTIC). Dokončenie stavebných prác možno očakávať do konca apríla 2011.

V novembri 2010 boli dodané palóckymi rezbárskymi motívmi zdobené, v ľudovom štýle vyrobené kusy nábytku, ktoré boli umiestnené v 12 m2 veľkej miestnosti NTIC - vo Fiľakovskej palóckej galérii. Obstaranie výstavných a predajných predmetov, tkanín s tradičnými motívmi palóckeho štýlu sa realizovalo koncom roka 2010. Galéria bude otvorená a sprístupnená pre návštevníkov v lete roku 2011.

Nádvorie NTIC - stav pred začatím stavebných prác

obrazok
obrazok
obrazok
obrazok

Stavebné práce objektu SO-05 Nádvorie NTIC

obrazok
obrazok
obrazok
obrazok

Stavebné práce - Objekt SO-03 Oporný múr

obrazok
obrazok
obrazok
obrazok
obrazok
obrazok
obrazok
obrazok
obrazok
obrazok
obrazok
obrazok
obrazok
obrazok
obrazok
obrazok
obrazok
obrazok
obrazok
obrazok
obrazok
obrazok
obrazok
obrazok
obrazok
obrazok
obrazok
obrazok
obrazok
obrazok
obrazok
obrazok
obrazok
obrazok
obrazok
obrazok
obrazok
obrazok
obrazok

Zriadenie Palóckej galérie v budove Novohradského turisticko-informačného centra vo Fiľakove

obrazok
obrazok
obrazok
obrazok
obrazok
obrazok
obrazok
obrazok

Aktuálne správy

8. februára 2011 sa vo fiľakovskom Novohradskom turisticko-informačnom centre v rámci projektu Palócka cesta, spoločná tematická trasa uskutočnila spoločná koordinačná porada deviatich partnerov projektu.

obrazok
obrazok

Okrem projektových manažérov a odborníkov sa porady zúčastnil v zastúpení Zahraničného vedúceho partnera Ing. Róbert Belko, zástupca primátora Fiľakova, ako aj József Bózvári, právny zástupca Vedúceho partnera, predseda spolku Palóc Út Klaszter (Salgótarján).

Po skončení porady si prítomní mohli pozrieť vo Fiľakovskej palóckej galérii, ktorá bola koncom minulého roka zariadená vyrezávanými ľudovými motívmi zdobeným nábytkom - vystavené vyšívané a tkané textílie.

obrazok
obrazok
obrazok

Od začiatku februára 2011 pokračuje výstavba oporného múru a dvora Novohradského turisticko-informačného centra.

obrazok
obrazok

V mesiacoch marec a apríl pokračovala výstavba nádvoria Novohradského turisticko-informačného centra vo Fiľakove.

obrazok
obrazok
obrazok
obrazok
obrazok
obrazok
obrazok

Palócka galéria vo Fiľakove bude sprístupnená pre návštevníkov v letných mesiacoch.

obrazok
obrazok
obrazok

Na území Maďarska, v obci Kazár sa 28. apríla 2011 v rámci Programu cezhraničná spolupráca Maďarská republika - Slovenská republika usporiadalo koordinačné pracovné stretnutie. Zástupcovia jednotlivých projektových partnerov po prerokovaní bodov denného poriadku pozreli obnovený a zariadený dom ľudového bývania.

obrazok
obrazok

V máji 2011 sa ukončilo kladanie dlažby dvora fiľakovského Novohradského turisticko-informačného centra a obloženie povrchu oporného múru čadičovými dlaždicami. Pre deti bola umiestnená drevená hracia zostava - preliezka, šmýkačka, hojdačka.
Na hornej časti štyri metre vysokého oporného múru z bezpečnostných dôvodov umiestnili oceľové zábradlie. Stavebná investícia sa končí koncom júna umiestnením stožiarov verejného osvetlenia, vyložením lavíc a vytvorením zelených pásiem.

obrazok
obrazok
obrazok
obrazok
obrazok

V lete minulého roku súčasne so zemnými prácami prebiehal archeologický prieskum. Popri vzácnych nálezoch, pochádzajúcich zo skorej doby bronzovej a pravdepodobne z doby kamennej, sa objavili aj ďalšie zvyšky hradného múru. Zdokumentovanie a geologické zameranie zvyškov múru sa vykonalo, ale jeho prezentácia návštevníkom, turistom v rámci projektu sa z finančných dôvodov nemohla uskutočniť.

obrazok
obrazok
obrazok

So súhlasom Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici bol nález odborne znovu zakrytý. Prezentácia zvyšku múru na povrchu oporného múru sa realizovala formou plastickej rekonštrukcie použitím pieskovca. V budúcnosti miesto a tvar nálezu bude znázorňovať informačná tabuľa.

22. júna 2011 bol úradne odovzdaný-prevzatý vybudovaný dvor Novohradského turisticko - informačného centra a s cieľom spevnenia južného svahu Fiľakovského hradu postavený oporný múr od stavebného podnikateĺa (OK TREND Fiľakovo s.r.o.). Týmto sa podľa harmonogramu skončila investičná časť projektu “Palócka cesta - spoločná tematická trasa“. Dvor aj Fiľakovská palócka galéria bude odovzdaná a verejnosti sprístupnená 12-ho augusta 2011.

obrazok
obrazok
obrazok
obrazok
obrazok
obrazok

5. júla 2011 v Teranoch, na území Maďarska, sa uskutočnila v poradí aktuálna koordinačná porada projektových partnerov. Zástupcovia partnerov sa vzájomne informovali o realizovaní projektu a pomocou fotografií prezentovali doteraz vykonanú projektovú činnosť. V druhej časti porady konzultovali o realizácii Podujatia na zahájenie a Study Tour. Po prerokovaní bodov denného programu organizátori (Fáy Társaság) predstavili v rámci projektu obnovenú miestnu pamätihodnosť, palócky sedliacky dom - Hunnia dom čipky, odborné výstavné a prezentačné centrum.

obrazok
obrazok
obrazok
obrazok
obrazok

12. august 2011 - úradné otvorenie Fiľakovskej palóckej galérie, ako záverečné podujatie projektu „Palócka cesta, komplexné rozvíjanie spoločnej tematickej trasy s orientáciou na návštevníkov“ sa uskutočnilo v rámci osláv „765.výročia prvej písomnej zmienky o meste Fiľakovo a XXI. Palóckych dní“.

Prítomných hostí oboznámila s programom otvorenia projektová manažérka, Judita Bodnárová a spolupracovníčka NTIC Denisa Pócsaová. Za tým nasledoval uvítací prejav Jaromíra Kaličiaka, primátora mesta Fiľakovo a Bózvári Józsefa, predsedu spoločnosti Palóc Út Közhasznú Egyesület. S projektom oboznámila prítomných Erika Anderková, vedúca Oddelenia prípravy projektov, územného plánovania a regionálneho rozvoja. O palóckej ľudovej kultúre a o význame otvorenia Fiľakovskej palóckej galérie hovoril etnograf Attila Agócs, riaditeľ Hradného múzea vo Fiľakove. Počas otvorenia galérie hostia mohli počúvať ľudovú hudbu v podaní skupiny LC Folk a piesne v prednese Hajnalky Czikó.

Stuhu, zostavenú z farieb Fiľakova, prestrihol primátor mesta Fiľakovo a Richard Hakszer, štátny radca Ministerstva pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja SR.
Po skončení slávnostného programu si prítomní mohli pozrieť galériu a zoznámiť sa s ďalšími výsledkami projektu, medzi nimi aj s trojjazyčnou publikáciou „Neznáme územie Palócov“, ktorá predstavuje hodnoty ľudového umenia tohto regiónu. Mohli sa poprechádzať a oddýchnuť si na laviciach vybudovaného dvora informačného centra. Na otvorení boli prítomní aj ľudoví remeselníci, ktorí prezentovali svoje umenie, a predávali svoje výrobky za pultmi, ktoré sú zakúpené tiež z projektu.

obrazok
obrazok
obrazok
obrazok
obrazok

Tlačová správa
Palóc Út Közhasznú Egyesület ako vedúci partner, Mesto Fiľakovo ako vedúci zahraničný partner, ďalej Občianske združenie Pro Kalondiensis Polgári Társulás ako partner číslo 3, Samospráva obce Rimóc Község Önkormányzata ako partner číslo 4, Nadácia Fáy Alapítvány ako partner číslo 5, Samospráva obce Kozárd Község Önkormányzata ako partner číslo 6, Nadácia za zachovanie tradičných hodnôt Hagyományos Értékek Megőrzéséért Alapítvány ako partner číslo 7, Samospráva obce Sirok Község Önkormányzata ako partner číslo 8, a Samospráva obce Kazár Község Önkormányzata ako partner číslo 9, realizované v rámci cezhraničného programu „Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika 2007-2013“ s názvom „Palóc Út, közös tematikus útvonal - komplex látogatóbarát fejlesztése / Palócka cesta, komplexné rozvíjanie spoločnej tematickej trasy s orientáciou na návštevníkov“. Kód projektu HUSK/0801/1.3.1/0071.

Priorita: zachovanie a ďalšie rozvíjanie, predstavenie historického, umeleckého, literárneho duchovného dedičstva Palócov, rozvoj spoločného cestovného ruchu:
- rozšírenie, obnovenie infraštruktúry už existujúcej, turistickej atrakcie, príťažlivosti Palóckej cesty / Palóc Út,
- vytvorenie spoločného balíka turistických ponúk, ktorý by obsahoval prvky palóckych tradícií z obidvoch strán hraníc,
- rozšírenie, doplnenie už existujúcich ponúk na jednotlivých zastávkach, usadlostiach tematickej cesty tak, aby pre turistov vhodným spôsobom boli k dispozícii autentické palócke hodnoty.

Projektové aktivity Mesta Fiľakovo
V rámci projektu jedným z konkrétnych cieľov Mesta Fiľakovo bolo, vo dvore v historickom centre mesta, bezprostredne pod Fiľakovským hradom postaveného Novohradského turisticko-informačného centra (NTIC), budova ktorého zachováva štylistické prvky ľudovej architektúry na prelome storočia - vytvoriť remeselnícky dvor. Vybudovaním dvora sa zabezpečil vhodný priestor pre podujatia, zachovávajúce tradície, ako aj pre jarmoky. Schody, ktoré sú vytvorené v opornom múre s čadičovým krytím, slúžiacom na spevnenie južného hradného svahu, umožňujú bezprostredný prístup z remeselníckeho dvora do dolného nádvoria hradu. Ako časť dvora sa vyrobilo 6 kusov drevených, prenosných stolov.

Ďalším hlavným cieľom projektu bolo vytvorenie Fiľakovskej palóckej galérie. Galéria dostala miesto v budove NTIC, do miestnosti je vchod priamo z remeselníckeho dvora. Galéria je zariadená autentickými palóckymi vyrezávanými motívmi zdobeným nábytkom, v ktorom sú vystavené rozličné palócke textilné tkaniny a výšivky. V rámci projektu bola vydaná trojjazyčná publikácia pod názvom „Neznáme územie Palócov“, ktorá predstavuje hodnoty ľudového umenia z okolia, ako aj internetová stránka mesta sa rozšírila o časť s názvom „Turistické trasy ľudovej kultúry”. Celkové náklady projektu pre 9 projektových partnerov činí: 971.013 EUR (ERFA) podpora: 806.206 EUR.

Ostatné dokumenty:

Úradné otvorenie Fiľakovskej palóckej galérie bolo zároveň aj záverečným programom dvojdňovej exkurzie (11-12. augusta), ktorá sa uskutočnila v rámci projektu. Exkurzie sa zúčastnili odborníci turistiky a novinári, zavítali na osem rozličných miest, kde sa spoločne oboznámili s výsledkami projektu „Palócka cesta - komplexné rozvíjanie spoločnej tematickej trasy s orientáciou na návštevníkov”, ktorý sa realizoval v spolupráci deviatich partnerov.

Projekt získal financovanie z Európskej únie v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarsko - Slovensko 2007-2013.
Ide o názory autora a Riadiaci orgán nezodpovedá za akékoľvek informácie obsiahnuté v dokumente.
Obsah tohto článku nereprezentuje oficiálne stanovisko Európskej únie.