Statické zabezpečenie havarijných konštrukcií stredného hradu - záchrana NKP Fiľakovský hrad.

logo mksrProgram: Ministerstvo kultúry SR - „Obnovme si svoj dom“
Podprogram: 1.1 Obnova kultúrnych pamiatok
Žiadateľ: Hradné múzeum vo Fiľakove, www.hradfilakovo.sk
Zmluva č.: MK-4220/2012/1.1
Poskytnutá dotácia: 9.000,- eur
Spolufinancovanie: 900,- eur
Realizátor stavby: Obnova s.r.o., Banská Štiavnica, www.obnova.eu

Implementáciou projektu sa podarilo nadviazať na úspešné projekty z rokov 2006-2011, ktoré boli vypracované na záchranu NKP Fiľakovského hradu. Zo schválenej dotácie sa zrealizovala ďalšia etapu rekonštrukcie Perényiho bašty, ktorá svojim pôvodným stavom bezprostredne ohrozovala návštevníkov hradu a Hradného múzea (okolo 20.000 ľudí ročne).

Z okien na 2. podlaží nebolo dokončené okno na juhozápadnej strane z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. Zámerom bolo doplnenie východnej špalety a záklenku, úprava koruny muriva a doškárovanie jej povrchu. V priečnom profile sa koruna vyspádovala s výrazným sklonom k nižšie položeným vonkajším lícam. Celkový stavebno-technický stav západnej steny interiéru bašty bolo možné hodnotiť ako narušený, obvodové murivo bolo narušené. Vykonala sa preto konzervácia muriva a uskutočnila sa sanáciu koruny rozobratím uvoľnených kameňov a opätovným premurovaním s riadnym previazaním so sanačnou maltou. Na tejto západnej stene sa nachádza vstupná brána do areálu stredného hradu, ktorá najviac ohrozovala návštevníkov pádmi uvoľnených kameňov.

obrazok
obrazok
obrazok
obrazok